Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων

ΕΝΤΥΠΟ: QD09QM01

Η εταιρεία ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕ έχει καθιερώσει σαν πολιτική της, την επίτευξη και διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής σε όλη την γκάμα των προϊόντων της. Τα πρότυπα αυτά είναι προσηλωμένα στις αρχές και απαιτήσεις των πλέον σύγχρονων και αποδεκτών εφαρμογών και πρακτικών με προσανατολισμό και στόχο την ΠΟΙΟΤΗΤΑ, την ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ των προϊόντων, την ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ, την ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, τον ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ χωρίς διακρίσεις, και δευτερευόντως την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Βασική αρχή και δέσμευση της ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕ. αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της , είναι να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες και προϊόντα που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας και ασφάλειας που θέτει η εταιρεία για κάθε έργο που αναλαμβάνει. Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της Εταιρείας Εφαρμόζει Σύστημα Ασφάλειας και Υγιεινής Τροφίμων σύμφωνο με το πρότυπο ISO 22000:2018. Η εταιρεία ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕ έχει συμμορφωθεί πλήρως με το International Food standard version 7 . Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων / υπηρεσιών της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση του Σ.Δ.Π. Θέτει μετρήσιμους και αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα και την ασφάλεια σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή /και Διεργασιών καθώς και όσον αφορά τα προϊόντα ή της υπηρεσίες. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό της επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από τη Διοίκηση της εταιρείας. Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος της εταιρείας με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη και την ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.

Καλάθι αγορών
Scroll to Top